Nadesłanych tekstów

 

Zapraszamy do Pierwszego Konkursu Literackiego Literate: W hołdzie Agacie

Tęsknimy za dobrą, kryminalną zagadką. Nie za polityczną intrygą, nie za pełnym bólu i okrucieństwa pościgiem za seryjnym mordercą. Chcielibyśmy poznać odpowiedź na klasyczne pytanie „KTO ZABIŁ?” i marzy nam się ta odpowiedź w starym stylu. Na ostatniej stronie, błyskotliwy detektyw otoczony gronem podejrzanych oświadczy że mordercą jest… i będzie miał oczywiście rację.

Mamy więc zamknięty krąg podejrzanych, morderstwo do którego na pierwszy rzut oka nie mogło dojść, tajemnicę wywodząca się z przeszłości. Brzmi znajomo? Umieśćmy te klasyczne elementy we współczesnym świecie przepełnionym elektroniką, inwigilującym nas monitoringami, pełnym nieustającego informowania o swoim życiu w mediach społecznościowych.

Czy te elementy przeszkodzą w skonstruowaniu klasycznej kryminalnej zagadki, czy może właśnie pomogą? Czy w stechnicyzowanym świecie jest miejsce dla błyskotliwego detektywa na miarę Herculesa Poirot?

Miejsce akcji kryminału – Polska, czasy współczesne. Umiejscowienie części akcji za granicą i retrospekcje są dopuszczalne. W tekście muszą się znaleźć klasyczne elementy kryminałów Agaty Christie: zamknięty krąg podejrzanych, „morderstwo w zamkniętym pokoju” lub morderstwo na oczach wszystkich, błyskotliwy detektyw (kobieta lub mężczyzna), tajemnica z przeszłości i kulminacyjny moment konfrontacji detektywa ze wszystkimi podejrzanymi.

Zadanie trudne, ale wierzymy, że wykonalne.

Zasady konkursu - najprościej jak potrafimy (regulamin niżej)
 1. Przyjmujemy teksty wyłącznie pełnoletnich autorów!
 2. Autor może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst – wybierajcie więc mądrze.
 3. Dopuszczalne gatunek to: kryminał, a miejsce akcji musi znajdować się w Polsce w czasach współczesnych.
 4. Tekst musi mieścić się pomiędzy 350 000 a 450 000 znaków (ze spacjami) i nie może być opublikowany w jakiejkolwiek formie zarówno przed, jak i w trakcie trwania konkursu.
 5. Tekst musi zostać przesłany w formacie docx. Wytyczne (obowiązkowe) odnośnie do formatowania to: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, bez stopki, bez nagłówka. Wszystkie teksty niespełniające tych warunków nie będą przyjmowane.
 6. Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres email, numer telefonu) mogą być zawarte tylko w formularzu zgłoszeniowym (na końcu tej strony), NIE w tekście. W tekście podajemy tylko tytuł!
 7. Teksty przyjmujemy do 31 grudnia 2019 roku, do godziny 23:59:59.
Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy opublikowanie tekstu w niewielkim fragmencie wyklucza udział w konkursie? Nie. Jeśli fragment jest faktycznie niewielki i była to raczej prezentacja umiejętności, to nie widzimy żadnych przeszkód. Jednak już np. 20% całości zaczyna stawiać przyjęcie tekstu pod znakiem zapytania.
 2. Jak dowiem się o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu? Lista przyjętych tekstów będzie opublikowana na stronie konkursu.
 3. Czy otrzymam od was uwagi na temat tekstu? Nie, niestety nie mamy czasu na indywidualną ocenę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tekstów.
 4. Jak wygląda proces oceniania i czy moje dane osobowe są niedostępne dla jury? Jurorzy otrzymują dokładnie te teksty, które prześlecie do nas (oczywiście poprawnie sformatowane) i które zostaną przyjęte. Nie otrzymują oni żadnej informacji, która pozwalałaby na identyfikację autora, te dane aż do momentu ogłoszenia wyników są tajemnicą i dostęp do nich ma tylko jeden pracownik wydawnictwa, niebiorący udziału zarówno w ocenianiu prac, jak i samym konkursie.
 5. Czy coś stoi na przeszkodzie, bym wysłała prawdziwe dane kontaktowe, ale tekst podpisany był pseudonimem? Nie ma przeszkód, o ile sam pseudonim nie łamie prawa lub nie godzi w dobre obyczaje.
 6. Co dzieje się z tekstem po zakończeniu konkursu? Absolutnie nic. Wszystkie prawa do niego wracają do Was, a my kasujemy zarówno sam tekst, jak i Wasze dane osobowe.
 7. Na jaki okres podpisuję z wami umowę w przypadku bycia laureatem? Standardowe pięć lat, podczas których nie macie możliwości dysponowania tekstem.
 8. Wysłałam do was tekst, ale w międzyczasie wprowadziłam kilka poprawek. Czy mogę wysłać poprawioną wersję? Nie, w momencie nadesłania do nas tekstu uznajemy go za zamkniętą, niemodyfikowalną całość, dopuszczamy ingerencję tylko w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających lekturę (np. brak poprawnego kodowania i w efekcie „krzaczki” w miejsce polskich znaków).
 9. Nadesłałam tekst dosłownie kilka minut po terminie, czy będzie przyjęty? Nie.
 10. Czy mogę wysłać tekst stworzony przez więcej niż jedną osobę? Nie, przyjmujemy tylko powieści mające jednego autora.
Regulamin Pierwszego Literackiego Konkursu Literate: W hołdzie Agacie

§1 Definicje

 1. Jury: Anna Czarnecka, Agnieszka Sudomir, Katarzyna Wąsowicz
 2. Tekst – samodzielny i oryginalny utwór o objętości od 350 000 (trzystupięćdziesięciutysięcy) znaków do 450 000 (czterystupięćdziesięciutysięcy) znaków, wolny od wad prawnych i nieobciążony prawami osób trzecich, którego wyłącznym autorem jest Uczestnik, niebędący nigdzie wcześniej publikowany lub przedstawiony i niezgłoszony do innego konkursu.
 3. Organizator – MORGANA Katarzyna Wolszczak, z siedzibą w Bydgoszczy (85-432), ul. Kormoranów 126/31, NIP: 953-216-32-79, REGON: 340646931, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 108957.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich.

§2 Warunki udziału w konkursie

 1. Tekst – kryminał spełniający warunki:
  • miejsce akcji – Polska,
  • czas akcji – czasy współczesne.
  • zagadka – „morderstwo w zamkniętym pokoju” „lub morderstwo na oczach wszystkich”
  • elementy obowiązkowe:zamknięty krąg podejrzanych, błyskotliwy detektyw (kobieta lub mężczyzna), tajemnica z przeszłości i kulminacyjny moment konfrontacji detektywa ze wszystkimi podejrzanymi.
 2. Tekst musi zostać przesłany przez formularz znajdujący się na stronie konkursu do 31 grudnia 2019 roku.
 3. Uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst.

§3 Przebieg konkursu

 1. W dniach od 23 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku nadesłane na konkurs teksty będą badane pod kątem spełniania wymagań konkursowych i zostaną zanonimizowane, czyli pozbawione cech pozwalających członkom jury na ustalenie kto jest autorem ocenianego tekstu.
 2. Pierwszy etap trwa do 31 marca 2020 roku – każdy tekst zostanie oceniony przez członków jury, którzy przyznają tekstowi ocenę 0 pkt, 1 pkt lub 3 pkt.
 3. Drugi etap trwa do 30 kwietnia 2020 roku – każdy tekst, który w pierwszym etapie uzyskał 7 lub 9 punktów zostaje przez każdego jurora umieszczony na liście, gdzie na pozycji pierwszej znajduje się tekst najlepszy (1 pkt), a na ostatniej najgorszy (liczba punktów równa miejscu na liście).
 4. Konkurs wygrywa tekst, który uzyska najmniejszą liczbę punktów w drugim etapie, a przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie jurorów, którzy muszą wskazać zwycięzcę, a przypadku kolejnego remisu procedura powtarzana jest do skutku.
 5. Uczestnicy, których tekst znalazł się w piątce najwyżej ocenionych otrzymają e-mail z informacją o tym i będą miały 14 (czternaście) dni na przesłanie na adres MORGANA Katarzyna Wolszczak, ul. Kormoranów 126/31, 85-432 Bydgoszcz tekstu w formie wydruku zaparafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej.
 6. 15 maja 2020 roku na stronie www i profilu wydawnictwa na Facebook zostanie ogłoszona lista zwycięzców.
 7. Terminy, o których mowa w §3.2-§3.3, §3.6 i §4 mogą ulec wydłużeniu o 3 miesiące w przypadku kiedy liczba nadesłanych tekstów przekroczy trzydzieści, o czym Organizator poinformuje na stronie konkursu (licznik nadesłanych tekstów).

§4 Nagrody

 1. Uczestnicy, którzy znajdą się na liście zwycięzców (§3.5) otrzymają ofertę podpisania umowy wydawniczej z Organizatorem, książka ukaże się w wydawnictwie Literate.
 2. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył I miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 9 miesięcy od zakończenia konkursu.
 3. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył II miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 12 miesięcy od zakończenia konkursu.
 4. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył III miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów Organizatora z tekstu, a zostanie on opublikowany w 15 miesięcy od zakończenia konkursu.
 5. W przypadku podpisania umowy Uczestnik, który zdobył IV lub V otrzyma wynagrodzenie w wysokości 15% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 18 miesięcy od zakończenia konkursu. 

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.literate.pl/polityka-prywatnosci/

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
 3. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 21 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2019 roku

Przyjęte teksty
 1. Oczy zachodzące szkarłatem
 2. Kumulacja
 3. Zabójcza wycieczka
 4. Świt na Juno

JURY

Anna Czarnecka
redaktor w Grupie Morgana

 

Agnieszka Sudomir
autorka: Faza REM, PanaceumSzablon

Katarzyna Wąsowicz
Strefa Booki

 

 

Formularz przesyłania prac konkursowych